دانلود پایان نامه

مطالعاتشان در سال ۲۰۱۳ با کشت موفقیت آمیز بافت بیضه ی موش نابالغ منجمد شده با روش های انجماد آهسته و شیشه ای بر روی آگار توانستند به اسپرماتید گرد و اسپرم بالغ دست پیدا کنند و از طریق تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم و تزریق اسپرماتید گرد در تخمک۱۳ توانستند به نوزاد سالم دست یابند (۴۵).
۱-۵-تغییرات ملکولی متاثر از انجماد

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت