دانلود پایان نامه

پیوند آن انجام دادند، اعلام کردند که تکثیر سلولهای اسپرماتوگونی و عملکرد سلولهای لایدیگ پس از انجماد شیشه ای و پیوند بافت حفظ می شود (۳۹). امروزه برای بازیابی باروری پس از انجماد بافت بیضه سه روش آزمایشگاهی: پیوند بافت بیضه ی منجمد شده، کشت و بلوغ آزمایشگاهی بافت بیضه و استخراج، کشت و تمایز سلولهای اسپرماتوگونی مطرح است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردجبران خسارت، تجارتخانه، طلاق