دانلود پایان نامه

و انجماد شیشه ای پیوند شده، به خوبی نمونه های تازه ی پیوند نشده حفظ شده بود (۴۰). تنها نقطه ضعف این مطالعه کاهش چشمگیر تعداد سلولهای اسپرماتوگونی در نمونه های انجمادی (آهسته و شیشه ای) و نمونه های کنترل پیوند شده بود (۴۰) که آنرا می توان به نقص در فرآیند پیوند نسبت داد. به نظر می رسد آنچه سبب کاهش تعداد سلولهای اسپرماتوگونی پس از

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های گزفته، اقدامی‌در، می‌بایستی،