Insert استفاده شده است (۲۳). Sato و همکاران در سال ۲۰۱۱ کشت بافت بیضه بر روی آگار را به عنوان روشی مناسبی برای تکمیل فرآیند اسپرماتوژنزیس در شرایط آزمایشگاهی معرفی کردند و توانستند با تزریق درون سیتوپلاسمی۸ اسپرم های حاصل از این روش، نوزادان موش سالم و بارور تولید کنند.
وجود سرم در محیط کشت برای رشد و تکوین بافت بیضه اهمیت

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های پوشید، نماومور، دانکار، نبود،