پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درمورد کودکان مبتلا، سطح معنادار، تحت درمان

دی ۸, ۱۳۹۷

3-5 سال پرداختند که در طی 30 دقیقه گفتار خودانگبخته کودک با والد بدست آمد. این بررسی نشان داد پاره گفتارهایی که دارای طول و پیچیدگی بیشتری هستند اغلب بیشتر دچار لکنت می شوند، در حالیکه پاره گفتارهایی که دارای طول و پیچیدگی کمتری هستند غالبا روان و بدون لکنت تولید می شوند. پس از آن استارک ودرگیونز(1997)61 نیز گزارش نمودند که روانی گفتار با کنترل طول و پیچیدگی گفته ها و افزایش تدریجی آنها در طول درمان ایجاد می شود(11). فلورا و همکاران(1999)62 در پژوهش خود با عنوان” زبان و ناروانی در گفتار محاوره کودکان لکنتی” به این نتیجه دست یافتند که به طور میانگین، گفته های نا روان نسبت به گفته های روان طولانی تر و از لحظ نحوی پیچیده تر هستند(17). یاوس(1999) با تحلیل و بررسی 75 پاره گفتار از نمونه گفتار خود انگیخته 12 کودک لکنتی 3-6 سال، به این نتیجه رسید که پاره گفتار های لکنت شده دارای طول و پیچیدگی بیشتری نسبت به پاره گفتارهای روان می باشند(18). ملنیک و کانتوره 63 (2000)، 25 پاره گفتار روان و 25 پاره گفتار لکنت شده از 30 دقیقه نمونه گفتار خودانگیخته 10 کودک لکنتی 2-6 سال پسر را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که پاره گفتارهای لکنت شده اصولا طولانی تر و پیچیده تر بودند. به عبارتی، هم پیچیدگی نحوی و هم طول پاره گفتار، هر دو بر وقوع لکنت تاثیر گذار هستند. کانتر و زاخیم64(2003) در تحقیقی با عنوان” ناروانی های گفتاری و لکنت دوران کودکی به نسبت میانگین طول گفته کودکان” نشان دادند که در گفته های بالاتر از میانگین طول گفته کودکان، ناروانی و لکنت بیشتر اتفاق می افتد و همچنین، ناروانی های مشابه لکنت و ناروانی های غیر مشابه با لکنت، بیشتر در گفته هایی رخ می دهند که پیچیده تر و طولانی تر باشند(19). ).آن ک باس65و همکاران در مقاله مروری سیستماتیک تحت عنوان ” ارزیابی کیفیت رویکرد های درمانی رفتاری، شناختی و سایر رویکردهای درمانی طی سال های 1970-2005″ به این نتیجه رسیدند که اصول پاسخ شرطی66 از ویژگی های بارز موثرترین روش درمانی برای کودکان دبستانی که لکنت می کنند، می باشد(20). ریان (2005)در پژوهش دیگر تحت عنوان ” مقایسه دو روش درمانی برنامه ریزی شدهGILCU و DAF67 برای کودکان ” که بر روی 24 کودک دبستانی کلاس اول ودوم صورت گرفت دیده شد که هردو روش مزبور برای بهبودی روانی گفتار تا96 درصد موًثر می باشد وتنها تفاوت میان این دو روش در این بود که روش درمانی GILCU درتعمیم روانی بدست آمده به سایر محیط های ارتباطی موفق تر می باشد(21).
مک کی، مک دنیل و گرت68(2010) طی انجام پژوهشی به این نتیجه رسیدند که به طور میانگین، گفته های ناروان نسبت به گفته های روان پیچیده تر هستند. همچنین رال و همکاران69 به نتایجی مشابه با این پژوهش دست یافتند(22).

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه
در این فصل ابتدا به توضیح نوع مطالعه، جامعه مورد مطالعه، روش انتخاب آزمودنی‌ها، روش جمع آوری اطلاعات و متغیرهای موجود و سپس به شرح مفصلی از مراحل انجام پژوهش می‌پردازیم. در نهایت روش‌های آماری و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌های مورد استفاده بیان می‌شود.
3-2 نوع مطالعه
این مطالعه از نوع مداخله ای و شبه تجربی می باشد.

3-3 جامعه و نمونه آماری
3-3-1 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش ؛ شامل کودکان مبتلا به لکنت 11-6 سال می باشد.
3-3-2 نمونه آماری
شامل آن دسته از کودکان مبتلا به لکنت 11-6 ساله‌ ای می‌باشد که بر اساس معیارهای ورود و خروج زیر انتخاب می‌شوند.

3- 4 معیارهای ورود به مطالعه
1. دبستانی بوده و سن او بین 11-6 سال تمام باشد.
2. . کودکان لکنتی حداقل نمره 8 از مقیاس SSI-3 را دریافت نماید.
3. کودک از نظر هوشبهر و رفتار سازشی بر اساس عملکرد تحصیلی و نظر معلم طبیعی باشد.
4. لکنت کودکان در زیر گروه هیچ یک از سایر ناروانی های گفتارنباشد.
3-5 معیارهای خروج از مطالعه
1. بر اساس تاریخچه گیری سابقه ای از اختلالات یا ناهنجاریهای نورولوژیکی داشته باشد.
2 . سایر اختلالات گفتارو زبانی را داشته باشد.
3-6 روش نمونه گیری
در این پژوهش کودکان مبتلا به لکنت از بین افراد مراجعه کننده به کلینیک گفتاردرمانی که به تشخیص و تاًیید پژوهشگر، دارای لکنت و همچنین واجد معیارهای ورود و خروج به آزمون می باشند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از بین این کودکان 16کودک با اطلاع از والدین توسط پژوهشگرتحت درمان با روش GILCU در گروه آزمایشی و 16 کودک توسط دیگر درمانگر، درمان سنتی دریافت می داشتند.
3-7 حجم نمونه و شیوه محاسبه آن
با توجه به روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج 32 کودک لکنتی 6 تا 11 سال در مطالعه شرکت نمودند. از این میان تعداد 16نفرشان توسط پژوهشگر درمان GILCU و تعداد 16 نفرشان توسط دیگر درمانگران، درمان سنتی دریافت داشتند.

3-8 مکان و زمان انجام تحقیق
شرکت کنندگان در کلنیک گفتاردرمانی مورد درمان قرار گرفتند. مدت زمان اجرای برنامه درمانی و جمع آوری داده‌ها 7 ماه از آبان ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393 به طول انجامید. اجرای درمان برای هر شرکت کننده 14 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه به طول می انجامید.
3-9 متغیر ها و نحوه ی سنجش آنها
در جدول 3-1 متغیرهای مستقل و وابسته و زمینه ای مورد بررسی معرفی شده است.

جدول3-1 : متغیر ها
نام متغیر
نوع متغیر
(مستقل/وابسته)
مقیاس متغیر (کیفی/کمی)
نحوه/ ابزار اندازه گیری
درصد هجاهای لکنت
شده در سطح تک گویی

.
وابسته

کمی

نمونه گفتاری ده دقیقه ای/تعداد هجاهای لکنت شده تقسیم بر تعداد کل هجاهای گفته شده
درصد هجاهای لکنت شده در سطح گفتار محاوره ای
وابسته
کمی

نمونه گفتاری ده دقیقه ای/تعداد هجاهای لکنت شده تقسیم بر تعداد کل هجاهای گفته شده
درصد هجاهای لکنت شده در سطح خواندن
وابسته
کمی

کتاب قصه های تصویری من و بابا(جلد اول ودوم)/تعداد هجاهای لکنت شده تقسیم بر تعداد کل هجاهای گفته شده
میانگین دیرش دفعات لکنت در سطح تک گویی
وابسته
کمی

نمونه گفتاری ده دقیقه ای/ میانگین سه بار از بیشترین دفعات لکنت
میانگین دیرش لکنت در سطح گفتار محاوره ای

وابسته

کمی
نمونه گفتاری ده دقیقه ای/ میانگین سه بار از بیشترین دفعات لکنت
میانگین دیرش لکنت در سطح خواندن
وابسته
کمی

کتاب قصه های تصویری من و بابا(جلد اول و دوم)/ میانگین سه بار از بیشترین دفعات لکنت
میزان رفتارهای فیزیکی همراه در سطح تک گویی
وابسته
کمی

نمونه گفتاری ده دقیقه ای/ بر اساس معیار 5 نمره ای
میزان رفتارهای فیزیکی همراه در سطح گفتار محاوره ای
وابسته
کمی

نمونه گفتاری ده دقیقه ای/ بر اساس معیار 5 نمره ای
میزان رفتارهای فیزیکی همراه در سطح خواندن
وابسته
کمی

نمونه گفتاری ده دقیقه ای/ بر اساس معیار 5 نمره ای
سن
مستقل
کمی
با استفاده از شناسنامه
جنس
مستقل
کیفی
فنوتیپ آزمودنی
روش درمانی GILCU
مستقل
کمی
با کمک مقیاس SSI-3 که مجموع نمرات درصد هجای لکنت شده، میانگین دیرش لکنت و میزان رفتار فیزیکی همراه است.

3-10 روش جمع آوری داده ها
به منظور جمع آوری دادهها، علاوه بر مشاهده کودک و مصاحبه با والدین از ابزارهای پرسشنامه، برگه ثبت داده ها، کتاب”قصه های تصویری من وبابا” جلد اول و دوم(انتشارات فاطمی) استفاده شد. جهت ثبت اطلاعات اولیه افراد مورد مطالعه از پرسشنامه ی اطلاعات فردی که شامل اطلاعات فردی، شدت لکنت بر اساس مقیاس SSI-3، سابقه اختلالات نورولوژیکی می باشد، استفاده شد. محقق طی مصاحبه با والدین اطلاعات را گرد آوری نموده و پرسشنامه را تکمیل نمود تا کودکانی که واجد شرایط شرکت در مطالعه هستندرا شناسایی نماید. در این مطالعه برای ضبط صدای کودک درسه موقعیت تک گویی، خواندن و گفتار محاوره به منظور محاسبه نمره SSI-3 ازدستگاه mp3player Samsung model YP-P2E در دوره های زمانی قبل و پایان دوره درمانی استفاده شد.
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های پژوهش با استفاده ازبرنامه SPSS نسخه 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف70استفاده شد. بعد از بررسی شرایط، از آزمون های/t/ استفاده نمودیم. به منظور خنثی نمودن اثر متغیر های مخدوش گر از آنالیز کوواریانس استفاده شد. در همه ی آزمون ها سطح معناداری5./. در نظر گرفته شد.
3-12 روش اجرا
ابتدا دستورالعمل اجرای روش درمانیGILCU تهیه و به زبان فارسی برگردانده شد، سپس توسط صاحب نظر (استاد مربوطه) مورد بررسی قرار گرفته و نظراتشان لحاظ شد. پس ازآن نکات لازم جهت طرح ریزی برنامه درمانی از دستورالعمل مربوطه استخراج گردید.
بعد از آن با ارائه‌ ی نامه از دانشگاه و ارسال پروپوزال به مدیران، معرفی نامه برای سازمان آموزش و پرورش گرفته شد. سپس از اداره‌ ی آموزش و پرورش، مجوز اجرای مطالعه در برخی مدارس این مناطق گرفته شد. پس از ارائه‌ ی معیارهای ورود و خروج به مدیران مدارس، تعدادی از کودکان به محقق معرفی شدند. بعد از آن والدین دانش آموزان مدارس با دریافت نامه ای مبنی بر تمایل به درمان با روش مذکور به کلینیک گفتاردرمانی دعوت شدند و فرم رضایت نامه ای مبنی بر اینکه هر زمانی در هر مقطعی خواستند کودکشان از مطالعه خارج شوند، از والدین گرفته شد. مطابق با اهداف پژوهش، آزمودنی ها در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در پژوهش مورد نظر، هر کدام از کودکان در 14 جلسه درمانی 45 دقیقه ای دو بار در هفته شرکت نمودند. در جلسه اول و قبل از شروع درمان، ارزیابی اولیه از لکنت کودکان توسط محقق انجام گرفت. برای این کار نمونه گفتاری 10 دقیقه ای در سه موقعیت تک گویی، خواندن وگفتار محاوره ای برای محاسبه نمره SSI-3 از کودک گرفته شد که طی آن بسامد هجاهای لکنت شده، میانگین سه بار از بیشترین دفعات لکنت و فعالیت فیزیکی بر اساس معیار 5 نمره ای بررسی شد. برای خواندن از3 متن کتاب قصه های تصویری من و بابا (جلد اول و دوم) استفاده شد که کودک در هر صفحه داستانی را بر اساس تصاویر سریالی خواند. همچنین به منظور ارزیابی لکنت در گفتار محاوره ای، محقق پیشنهاد کرد که کودک یک اتفاق مثل مهمانی رفتن، رفتن به پارک و … را توصیف کند. در هر مرحله صدا ی کودک ضبط گردید. پس از آن، 19 گام از مرحله ایجاد روانی گفتار به صورت زیر طی شد.
جدول 3-2: گام های درمان GILCU
گام
محرک
پاسخ(+ و _)
نتایج و برنامه های تقویت
معیار
سنجش
1
حداقل 50 کارت تصویر شامل واژه های یک هجایی موجود در دامنه ی واژگانی کودک که بدون مدل ارائه می شوند
دستورالعمل:”این چیه”
+: واژه ی یک هجایی بدون لکنت

_: هجاهای لکنت شده
+ تقویت کننده ی اجتماعی مثبت(خوبه،درسته،عالیه،گفتارت بی عیب بودو …) 1:1
تقویت کننده ژتونی مثبت :
(درمانگر به تناسب پاسخ مورد قبول کودک و با فواصل مختلف، مانند 1:1
، 5:1، 10:1، 20:1و…، از تقویت کننده های ژتونی استفاده می کند)
پذیرفته شدن: 10 پاسخ متوالی بدون لکنت
رد شدن: 7 پاسخ لکنت شده ی متوالی یا 100 آزمایش بدون اینکه به معیار پذیرفته شدن برسد
برای تکمیل گام، درصد پاسخ های درست و تعداد آزمایشهایی که برای رسیدن به معیار لازمند را محاسبه کنید.
2
حداقل 50 کارت شامل: الف) تصاویر واژه های تک هجایی که بصورت جفت ارائه شده اند، یا ب) تصاویر واژه های دو هجایی، ج) کارت تصویر برای برانگیختن گفته های نحوی دو هجایی دستور العمل:” به من بگو در این تصویر چی می بینی”
+: گفته دو هجایی بدون لکنت

-: هجایی لکنت شده
+ : همان موارد بالا
-: همان موارد بالا

همان موارد بالا
همان موارد بالا
3
بعضی از انواع محرکها مثل الف، ب، ج آمده در بالا، همراه با موارد انتخابی برای برانگیختن زنجیره های متشکل از کلمات سه هجایی
+: گفته سه هجایی بدون لکنت

-: هجای لکنت شده
+: همان موارد بالا

-: همان موارد بالا

همان موارد بالا

همان موارد بالا
4
همان انواع محرکها مثل الف. ب. ج در بالا، همراه با موارد انتخاب شده برای بر انگیختن گفته های چهار هجایی
+: گفته چهار هجایی بدون لکنت
-: هجای لکنت شده
+: همان موارد بالا

-: همان موارد بالا

همان موارد بالا

همان موارد بالا
5
محرک هایی برای برانگیختن گفته های پنج هجایی( توجه: واژه های پنج هجایی آورده نشود)
+: گفته های بدون لکنت پنج هجایی
-: هجای لکنت شده
+: همان موارد بالا
-: همان موارد بالا
همان موارد بالا
همان موارد بالا
6

تمرین
محرک های انتخابی برای برانگیختن گفته های شش هجایی:
حداقل 50 تصویر حاوی میزان زیادی کارتهای نشان دهنده ی فعالیتها، اسباب بازی ها، بازی و موضوعات مختلف.
دستورالعمل:” یک تصویر را به کودک نشان دهید” و بگوئید در مورد این تصویر برای من حرف بزن تا وقتی من نگفته ام خوبه به حرف زدن ادامه بده. من می خواهم به مدت 3 ثانیه صحبت کنی.”
یک تصویر را با گفتار پیوسته ی نسبتا کند و ساده شرح دهید و در پایان 3 ثانیه ( اگر لازم باشد در میان جمله) توقف کنید و در همان زمان، دکمه ساعت وقت نگهدار را بزنید، به کودک نشان دهید که ساعت وقت نگهدار پایان یافتن 3 ثانیه را نشان می دهد. دو یا سه محرک مختلف را نشان دهید. سپس بگویید ،” حالا نوبت توست، به صحبت ادامه بده تا وقتی که من ساعت را متوقف کنم و بگویم کافیه.”
ممکن است برای بعضی کودکان لازم باشد که تمرین با استفاده از تکلیف ” بازگویی داستان” انجام شود و در این حالت 3 ثانیه در مورد تصویر صحبت می کند و سپس کودک تکلیف را با واژه های خودش در طی 3 ثانیه تکرار می کند.
+: گفته های بدون لکنت پنج هجایی
_: هجای لکنت شده
+: صحبت مستمر بصورت گفتار پیوسته برای مدت 3 ثانیه( امکان لکنت کردن وجود دارد)
-: مکث ها، مشکلات فکر کردن در مورد چیز ها برای گفتن(آتها) و غیره:
مطمئن شوید که کودک یاد گرفته است به محض نگه داشتن زمان، توقف کند حتی اگر گفته، کامل نشده باشد.مطمئن شوید که کودک برای کامل کردن گفته، قبل از به اتمام رسیدن وقت، سرعت گفتار را افزایش ندهد.
+: همان موارد بالا

_: همان موارد بالا

+: تقویت کننده ی اجتماعی1:1

-: توضیح مجدد. و یا تغییر مواد (موضوع های) محرک، اجازه دادن به کودک برای اینکه به ساعت نگاه کند، موثر است.

همان موارد بالا

پذیرفته شدن: 3 پاسخ درس

No Comments

Leave a Reply