دارد و عدم وجود سرم در محیط کشت مانع تقسیم سلولی و رشد قطری لوله های سمی نفروس می شود. کشت بافت بیضه در محیط کشت حاوی سرم و در دمای ۳۴ درجه ی سانتیگراد به عنوان روشی مناسب برای کشت است (۴۴). در مقایسه بین عوامل تغذیه کننده ی بافت بیضه در محیط کشت، ۹KOSR در مقایسه با FBS10باعث افزایش شدت اسپرماتوژنزیس و افزایش طول مدت زمانی که

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه I،، نمونه،، (K×J×I)X، می‌شود،