No category

تحقیق درمورد (۴۷).، حایز، جنین،، ضعیف،

دسامبر 5, 2018

سوی دیگر آسیب DNA در اسپرم موجب باروری ضعیف، اختلال در تکوین جنین، افزایش نرخ سقط و همچنین ایجاد بیماری در نوزادان می شود(۴۶). انجماد علاوه بر آسیبی که به DNA وارد می کند باعث کاهش و یا حذف رونوشت برخی از ژن های مهم در اسپرم می گردد که برای لقاح و تکوین جنین حایز اهمیت هستند (۴۷). همچنین مشاهده شده که انجماد تیغه ی تناسلی ماهی

No Comments

Leave a Reply