دانلود پایان نامه

انجماد تکنیکی است که به صورت گسترده و از چندین دهه ی پیش در روش های کمک باروری مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات اخیر نشان می دهند که تکنیک های انجمادی باعث ایجاد تغییرات ملکولی مانند شکست DNA، حذف، اضافه شدن یا تغییر در بازهای آلی و ایجاد کراس لینک در ساختار DNA سلول در سطوح مختلف چرخه ی سلولی مانند M ,G2 ,S ,G1 می شود. از

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورددانشگاه تهران، امام صادق، طلاق