هیپنوتیزم آشنا شد. او که برای تحصیل در رشته پزشکی به پاریس رفته بود در پرتو پشتکار و استعداد فراوانی که داشت به‌زودی به تفحص در بیماری‌های عصبی پرداخت.
در این محفل علمی شادروان اعلم الملک ثقفی خیلی زود از لحاظ علمی در انجام هیپنوتیزم به مهارت رسید وی در آن شرایط هنوز از لحاظ عملی به توصیف و توجیه این دانش جدید و بدیع مقدور نبود

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های پیچیده‏‏‏-، باهث‌ایجاد، طراحی‌های، یعنی‌ایجاد