دانلود پایان نامه

تغییرنمی‌دهد.
جانا۳۴ در سای ۱۹۶۵ به این نتیجه رسید که متابولیسم پایه در فردی که در هیپنوز است تفاوت واضحی نشان نمی‌دهد.
گودل۳۵ و ولف۳۶ در سال ۱۹۵۹ تجربه‌ای داشتند: آن‌ها یک ساعد سوژه را نسبت به آسیب مقاوم کردند ساعد دیگر را نسبت به آسیب مشابه حساس نمودند و بعد هر دو ساعد را تحت تشعشع حرارتی قرار دادند. درساعدی که حساس شده بود

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی، تقاضای پول، رگرسیون