دانلود پایان نامه

به ویژه از دست دادن یا تهدید به از دست دادن یک فرد محبوب یا شغل می‌تواند محرک افسردگی باشد.
عوامل اجتماعی: نارضایتی از جامعه و عوامل روانی مرتبط با اجتماع نیز می‌توانند نقش داشته باشند.
شخصیت: صفات شخصیتّی خاصی مانند اعتماد به نفس پایین و وابستگی شدید، بدبینی و حساسیّت در برابر استرس ها می‌تواند فرد را مستعد افسردگی نماید.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع فیزیولوژی