دانلود پایان نامه

کادمیوم، نیکل و سایر فلزات، سولفور سدیم، کلرید نیکل، سدیم، فلزات و لیتیوم، نیز در این ماشین‌ها استفاده می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها در فکر جایگزینی باتری‌های اسید- سرب با باتری‌های دیگر هستند. از لحاظ زیست محیطی میزان سربی که ماشین‌های الکتریکی توسط باتری آزاد می‌کنند برابر میزان سربی است که ماشین‌های درون‌سوز آزاد می‌نمایند.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره زیست محیطی