تنها محافظ کارگران در برابر آلودگی بسیار زیاد محیط، ماسک های معمولی است که تا چندین روز هم تعویض نمی شوند. البته تنها بعضی از کارگران از این امکان برخوردارند.[۲]

۱-۵-۳ جلوگیری از انتشارسرب در محیط زیست
باتری ها حاوی فلزات سنگینی مانند جیوه، روی، کادمیوم و نیکل هستند. زمانی که باتری ها به صورت نامناسب دفع یا سوزانده شوند ممکن

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردجبران خسارت، بهره بردار، حق تصرف