ترکیبات سرب ممکن است تا مسافت قابل توجهی منتقل شوند که بستگی به سرعت و جهت باد و میزان بارش و رطوبت دارد.
قسمت اعظم سرب موجود در اتمسفر مستقیماً رسوب می کند یا توسط نزولا ت خارج می شود. سرب به ذرات گرد و غبار چسبیده و بر روی پوشش های گیاهی و خاک ها می نشیند. جذب سرب از طریق تغذیه بیشتر از آشامیدن است. سرب در مناطق آلوده شهری

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع نمی‌گیرد.، الکترون‌هایی، ارتعاش)، (۴۰).