معتقد است که با حذف یارانه ها و رساندن قیمتها به قیمتهای رقابتی از یک سو می توان بار مالی سنگینی را از دوش دولت برداشت و از سوی دیگر از آسیبهای زیست محیطی، عدم کارایی ناشی از دخالت بازار و ناکارایی بخش عمومی پیشگیری کرد.
نتایج مطالعه جبونی و سئینی (۱۹۹۲) نیز نشان داد که حذف توزیع یارانهای کود شیمیایی در غنا منجر به افزایش

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد شده‌اند، لایه‌هایی، الکتریسیته، تکنولوژی