دانلود پایان نامه

قیمت و کاهش مصرف آن شده است. به اعتقاد این مطالعه حذف یارانه کود باعث شد تا طی سالهای ۹۰-۱۹۸۰ قیمت کود ۲۹ درصد افزایش یابد. علاوه بر این افزایش قیمت باعث تغییر در شبکه توزیع نیز گردید و باعث از بین رفتن دسترسی افراد در مناطق دور افتاده شد.
ردی و دشپاند (۱۹۹۲) با استفاده از اطلاعات حاصل از سایر مطالعات به بررسی اثرات مثبت و

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های پیچیده‏‏‏-، باهث‌ایجاد، طراحی‌های، یعنی‌ایجاد