دانلود پایان نامه

دو منظور شده) و این کار توسط یک ظرف مدرج و در زمان ۱۰ ثانیه برای هر مرحله انجام شده است.
داده‌های تجربی در قیاس با داده‌های حاصل از تئوری طراحی برای هر حالت انژکتور شکل های ۴-۵ تا ۴-۸ نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره خردسال،، آگر، جنجال، معاصرش