دانلود پایان نامه

بعدی از مطالعات سایکومتری تاکر۲۶، در دهه ۶۰ نشأت گرفته است. تاکر توسعه یافته روش تحلیل اجزاء اصلی (PCA) است که شامل آرایه داده‌های سه بعدی می‌باشد.در اوایل دهه ۷۰ کرول۲۷ و چنگ۲۸ مدل سه بعدی ۲۹Cac Decompرا توسعه دادند. در همان زمان هارشمن۳۰ روش مستقل به نام PARAFAC را ارائه داد. هر دو این روش‌ها که دارای ارزش یکسانی هستند تحت

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعشخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر