دانلود پایان نامه

که با روش‌های نظیر PARAFAC آنالیز می‌‌گردد ]۸[.
شایان ذکر است که استفاده از داده‌های مرتبه دوم توانایی زیادی به شیمی دان‌ها می‌دهد، از جمله این توانایی‌ها، آشکار سازی‌های گونه مزاحم و اندازه‌گیری آنالیت در حضور گونه‌های مزاحم ناشناخته و نیاز به نقاط کالیبراسیون کمتر نسبت به کالیبراسیون مرتبه اول می‌باشد. تجزیه داده‌های سه

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره دانشجویش، هوندا، فوجیشیما، سال۱۹۷۲