طول موجی۳۲ بیشتر برای جداسازی سیگنال‌هایی که به شدت همپوشانی کرده‌اند، کارایی دارد [۱۰-۹]. وجود دستگاه‌هایی با قابلیت پیمایش۳۳ و صفحات گسترده۳۴ که امکان انجام محاسبات پیشرفته را فراهم می‌کنند سبب ایجاد تکنیک‌های جدیدی در آنالیز چند جزئی شده است که به آنها در مجموع تکنیک‌های کالیبراسیون چند متغیره۳۵ می‌گویند. کمومتریکس در زمینه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمحیط زیست