و محل اتصال عضله ذوزنقه و عضله دلتوئید خلفی میباشد. زائدهی آخرومی یک فضای سقف مانند را برای عضلات RC تشکیل میدهد که تغییر شکل در زائدهی آخرومی میتواند در برخورد و پارگی RC تاثیر بگذارد (بیگلینی لیو ۱۹۸۶).
زائده غرابی به صورت قدامی و خارجی از لبه فوقانی سر کتف کشیده میشود. راس غرابی محل نشست عضله غرابیبازویی، سرکوتاه دوسر و

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی مبانی نظری، ادبیات تحقیق، کاربردپذیری