دانلود پایان نامه

دینامیک، متکی به هم عمل میکنند.
شناخت آناتومیکی عملکردی شانه به همراه بررسی منابع مکرر آسیب شانه به متخصصین این اجازه را میدهد که رویکردی را برای مراقبت از شانه بدست بیاورند(تری و چاپ ۲۰۰۰۲۱).

۲-۲-۱- ساختار استخوانهای تشکیل دهندهی کمربند شانهای
۲-۲-۱-۱ استخوان بازو:
استخوان بازو بزرگترین و طویلترین استخوان بالاتنه است که

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های "، المهدی، العمال، بالمال