دانلود پایان نامه

تقریبی ۲ اینچ از ستون مهرهها بین دندههای ۲ تا ۷ قرار دارد. رویه آن توسط بافت نرم محافظت میشود و اغلب شکستگیها روی زوائد (غرابی، خار، آخرومی و گلنوئید) اتفاق میافتد(جاب ۱۹۹۸; لیونگی ۲۰۰۵).

شکل ۲-۴- بخش قدامی استخوان کتف

در حالت طبیعی قرارگیری کتف به گونه ای است که نسبت به سطح فرونتال ۴۵-۳۰ درجه چرخش داخلی دارد(شکل ۴الف).در

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های امام صادق