دانلود پایان نامه

لیگامنتی و عضلانی آن در سراسر قوس حرکتی نیاز دارد. آسیب یا استفاده بیش ازحد، پایدار کنندههای استاتیکی و دینامیکی باعث میشود که شانه بیشتر در معرض خطر آسیب باشد. ۸ تا ۲۰% آسیبهای ورزشی آسیب شانه است(استین برک۱۹ ۱۹۹۹; پائول جی دبیلیو و بابرفاس۲۰ ۱۹۹۹)
در اینجا کمربند شانه از نقطه نظر ساختاری به شرح زیر برسی میشود:
* آناتومی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیررسمی، تقاضای پول، رگرسیون