دانلود پایان نامه

استخوانی (بازو، کتف، ترقوه)
* مفاصل (بازویی-دوری، کتفی-صدری، آخرومی-ترقوه ای و جناقی-چنبری)
* پایدارکنندههای استاتیکی (سطح مفصلی،لابرم، کپسول و لیگامنت)
* عضلات پایدار کنندههای دینامیکی (روتاتورکاف، دلتوئید و پایدار کنندههای کتف)
اگرچه این قسمتها را به صورت مجزا بررسی میکنیم اما آنها برای تولید حرکت شانه به عنوان یک واحد

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع and، of، the، high.