دانلود پایان نامه

شده است(بیگلینی لیو۱۹۹۱; لیونگی و نورکین ۲۴۲۰۰۵ ). (شکل۲-۳)

شکل۲-۳- زاویه تنه ۱۳۰تا ۱۵۰ درجه و سراستخوان بازو ۲۶ تا ۳۱ درجه به عقب برگشته است

برجستگی بزرگ استخوان بازو سه رویه دارد که تاندونهای فوقخاری، تحتخاری و گردکوچک به آن میچسپد و آخرین عضله RC، تحتکتفی به برجستگی کوچک متصل میشود.
این رویه یک حلقه پیوستهای برای درج

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعشخص ثالث، بازپرداخت