بخش پرگزیمال آن شامل سطح مفصلی، نیم کرهای شکل، برجستگی بزرگ، برجستگی کوچک و تنه پرگزیمال استخوان بازو و ناودان دوسری است(بیگلینی لیو۱۹۹۱۲۲). (شکل۲-۲)

شکل۲-۲- بخش پرگزیمال استخوان بازو

سر استخوان بازو نسبت به تنه در گردن تشریحی زاویه ۱۳۰ تا ۱۵۰ درجه زاویه دارد که ۲۶ تا ۳۱ درجه از صفحه اپی کندیل داخلی و خارجی به عقب چرخیده۲۳

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های طراحی‌های، ریادی، برگیرنده، سردرگمی-