دانلود پایان نامه

سینهای کوچک میباشد. شکاف کتف درست در بخش میانی تا پایه غرابی قرار دارد و به وسیله لیگامنت عرضی گسترده میشود (وامر۲۶ ۱۹۹۲; تیکر و جرساویک۲۷ ۱۹۹۸).
حفره گلنوئید یک سطح مفصلی، برای استخوان بازو است که اندازه آن تنها ۳/۱ تا ۴/۱ سر بازو میباشد و سهم کمی در پایداری مفصلی دارد(شکل۲-۶). سطح گلنوئید به طور متوسط ۴ تا ۱۲ درجه در جهت صفحه

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد (۴۷).، حایز، جنین،، ضعیف،