دانلود پایان نامه

عضلات RC فراهم میکند که تنها به وسیله ناودان دوسری قطع میشود که سر دراز عضله دوسربازو از آن عبور میکند(بیگلینی لیو ۱۹۹۱).
گردن جراحی بازو درست در پایین برجستگیها قرار دارد و عموما در افراد مسن دچار شکستگی میشود(هال و روسر ۱۹۶۳۲۵).
۲-۲-۱-۲- کتف:
کتف یک استخوان پهن، نازک و سه گوش است (شکل۲-۴) که روی قسمت خلفی قفسه سینه، با فاصله

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد تلفن همراه