دانلود پایان نامه

حدود ۲۰-۱۰ درجه دارای تیلت قدامی میباشد(شکل۵ب) و زاویه بین امتداد لبه داخلی کتف با سطح ساجیتال برابر ۲۰-۱۰ درجه میباشد(شکل ۴ج) )لیونگی ۲۰۰۵).

شکل ۲-۵- تصویر کتف در نمای خلفی، جانبی و فوقانی

ریشه خار کتف به تدریج از نظر ارتفاع و ضخامت افزایش یافته و به پایه آخرومی توسعه مییابد. خارکتف، عضله فوقخاری را از تحتخاری جدا میکند

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع تفاوت‌هایی، درخواب، بعضی‌ها،