دانلود پایان نامه

تنها تعویـــض فیلتر هوا و مواد جاذب، مورد نیاز است. حداقل زمان تعویض قطعات ۵ سال است ، هر چند انتظار می رود که این زمان به ۲۰ سال یا بیشتر هم برسد.

۲-۴-۷ عدم انتشار یا حداقل پراکندگی انرژی
در این پیل‌ها هم پراکندگی انرژی در حین تولید برق وجود دارد، مخصوصاً اگر بجای هیدروژن از
متانول مایع بعنوان سوخت استفاده کنیم که اکسیدهای

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردعقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان