دانلود پایان نامه

گاز طبیعی در تغییر است). ارزش تمام شده توده پیل به ازای هر کیلو وات برای یک نیروگاه بزرگ و یا کوچک یکسان است، چرا که بازدهی الکتریکی به طور منفرد محاسبه می شود و تعداد پیل روی بازدهی کلی کم اثر است.

۲-۴-۳ سازگاری با قوانین محیط زیست
پیل های سوختی دارای بازدهی بالا می باشند و در هر توان خروجی، دی اکســـید کربن تولید شده، کم می

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع ستون‌های، برسد.، گستره‌ی، سیلیسی