دانلود پایان نامه

شاغل در بخش غیررسمی زنانند (افرادی که در بخش غیررسمی کار می کنند برای افزایش بهره وری نیاز به کسب مهارت دارند و زنان در کسب آموزش و مهارت فاقد مزینتند از طرفی در بیشتر جوامع به زنان ازرزش پایین اجتماعی دارند و زنان به خانه داری و مراقبت کودکان پرداخته و زمان کمی برای کسب آموزش دارند.(موری،۲۰۰۸ )
پیشینه پژوهش:
محمد طاهر

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی می‌گیرند، روزرسانی‌ها، ، برگه‌ها