دانلود پایان نامه

زاده (۱۳۸۰) به مطالعه دیدگاه زنان در اقتصاد غیررسمی پرداختند که نتایج نشان داد که سهم زنان برارزش افزوده خانوار بالغ بر ۶۵ است .
نایب(۱۳۸۰)در بررسی ساختاری بازار کار بخش غیررسمی در ایران بیان نمود حضور بخش غیررسمی موجب کاهش بیکاری و افزایش تولید و بهبود توزیع در آمد شده است. ارتباط مناسب بین بنگاههای این بخش با بنگاههای بخش

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد عوامل اجتماعی، صفات شخصیت