دانلود پایان نامه

۶۵ درصد اشتغال غیر کشاورزی در آسیا غیرررسمی است و در آسیای جنوبی نیز بخش غیررسمی بزرگی دارند در هند ۹۲درصد نیروی کار در بخش غیررسمی فعالیت می کنند و ۹۶ درصد زنان کارگران زنند (میترا،۲۰۰۷) در جنوب شرقی آسیا بیشتر موارد حداقل نیمی از نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می دهند در دهه۹۹۰در هند و اندونزی سهم مشارکت زنان در اندونزی ۷۰درصد

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع and، the، familiarity، Hypothesis