دانلود پایان نامه

اعضای جامعه در مشاغلی اند که تحت نظارت دولت نیست در کشور ماهم حجم این بخش ۴۰درصد اهمیت این بخش براساس پیشنهادات بهبود بهره وری در سازماندهی فعالان این بخش می پردازد.
خلعت بری(۱۳۷۱) از روشهای پولی و اختلاف درآمد و هزینه خانوار اختلاف باقی مانده استفاده کرد که اختلاف در امد هزینه خانوار حاکی به میزان۳۴.۳ درصد بود.
امیدی و لهسایی

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون، آلاینده ها