دانلود پایان نامه

سخت گیر ، بخشنده مال است و نسبت به مستمندان بسیار مهربان است.
حج : محمد بن عثمان از نواب خاص امام زمان (ع) می گوید: “صاحب این امر هر سال در مراسم حج حاضر می شود. پس مردم را می بیند وآن ها اورا می بینند، ولی نمی شناسند.))

بخش چهارم
امام در

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد افسردگی اساسی