دانلود پایان نامه

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در جدول (۱-۲) آمده است.

جدول۱- ۲- فهرست روشهای مهم و ترکیبی AOP
Photo degredation

Fenton
/
Fenton-like
/
Photo assisted Fenton

Fenton- like

Ozonation

Ozonation

Ozonation
/
Photocatalysys

۱-۳-۴-۱- فوتوکاتالیست

فتوکاتالیست ها موادی هستند که باعث نابودی آلاینده ها در

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره خردسال،، آگر، جنجال، معاصرش