دانلود پایان نامه

چند دههی اخیر از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته به عنوان یک فناوری جدید برای حذف آلاینده ها می تواند به صورت مجزا و ترکیبی با سایر روشهای قدیمی به کار رفته است]۶[ .
AOPs معمولاً از سیستمهای واکنشی متفاوتی تشکیل شده است، اما اساس همه ی آنها با توجه یک مشخصه شیمیایی مشترک که تولید رادیکال هیدروکسل () می باشد، مشخص میشوند. رادیکالهای

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره  ، est، sont، verbe