دانلود پایان نامه

مواد که به عنوان فتوکاتالیست به کار میروند درچنین شرایطی اکسیدهای فلزی مثلZnO، WO3 و TiO2 بهترین گزینه بوده و مطالعات نشان داده که در این میان اکسید تیتانیم نسبت به بقیه برتری دارد. در سال۱۹۷۲ هنگامیکه پروفسور فوجیشیما و دانشجویش هوندا مشغول انجام آزمایش بودند به پدیده عجیبی برخوردند. آنها مشاهده کردند که به هنگام قرار دادن

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره à، a، Les، ou