دانلود پایان نامه

کودکی به پیشوایی روحی و فکری مردم. مسلمان رسیده و مسلمین حتی در آن همه موج ویرانگر باز خویشتن خویش را به دوستی و پیروی از اوگماشته اند، مسلماً باید از دانش و آگاهی ، گستردگی دید، و دانا بودن در فقه و تفسیر و عقاید، بهره ی چشمگیر و زیادی داشته باشد. چون در غیر این صورت نمی توان مردم را به پیروی از خویش ترغیب کند.
امامان ما در

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره آپوپتوز، سیتوکروم، آپوپتوزوم، کانفورماسیون