دانلود پایان نامه

مواد آلی به مواد معدنی مانند آب، دی اکسید کربن و یا حداقل به مواد واسطه بی ضرر میباشد. روشهای بر پایه تخریب شیمیایی وقتی به صورت کامل به کار روند می توانند با بازده خوبی آلودگی ها را از فاضلاب حذف کنند یا کاهش دهند. در بعضی موارد روشهای قدیمی مانند بیولوژیکی نمی تواند بازده خوبی در حذف آلودگیهای مختلف داشته باشد به همین منظور در

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمحیط زیست