الکترودهایی از جنس TiO2 و Pt در آب، مداری تشکیل می شود که بدون اعمال جریان الکتریسیته از بیرون، و تنها در معرض نور می تواند آب را به اکسیژن و هیدروژن تجزیه کند. به دنبال این پدیده هوندا کشف کرد که TiO2 خاصیت اکسیدکنندگی قوی دارد. بنابراین مطالعات خود را بر روی اثر این ماده ارزشمند در پدیدههای زیست محیطی مانند استریلیزه کردن،

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد سیتوپلاسمی۸، اسپرماتوژنزیس، ۲۰۱۱، Sato