سال۲۰۰۱ حاصل شد. این آمار نمایانگر رشد چشمگیر تقاضای این محصول در بازار جهانی است. پیش بینی می شود که تا سالهای آینده در ژاپن این رقم بین۱۰۰ تا۵۰۰ میلیارد ین افزایش یابد. جهت بهبود خاصیت فتوکاتالیستی TiO2 امروزه فتوکاتالیستهای نانومتری از ذرات TiO2 با اندازه دانه ۲۰ نانومتر ساخته می شود. پس از جذب UV اشعه خورشیدی توسط این ذرات،

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی، افزایش بهره وری