میکنیم.
از آنجا که برای استفاده از AOP برای تصفیه پساب نیاز به یک سری مواد و واکنش دهنده های گران قیمت مانند آب اکسیژنه۱۱() یا ازن (O3) هست، تا جایی که امکان تصفیه پساب با بازده مورد نظر با استفاده از روشهای قدیمی و ارزان قیمت تر مانند روشهای بیولوژیکی وجود دارد استفاده از این روش توصیه نمیشود. فهرستی از روشهای مهم و ترکیبی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان لیگاندها، لیگاندهای، جدول(۱-۱)مقادیر، اکسیدکردن