دانلود پایان نامه

هیدروکسیل اجزاء فوقالعاده فعال و واکنش دهنده می باشند که به اکثر قسمتهای آلی مولکولها با ثابت سرعت ، حمله ور می شوند.

جدول۱- ۱ – میزان مجاز فنول براساس استاندارد HAL
Standard type

Metod detection limit (mg/l)
Permit Limit (mg/l)
CAS No
Parameter name
HAL
۰۰۱۵/۰
۲
۲-۹۴-۱۰۸
phenol

این فرآیندها با توجه به اینکه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردنفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان