دانلود پایان نامه

روش‌های درمانی به سمت بهبود عملکرد داروهای ضد سرطانی باشد که هدفشان مسیرهای آپوپتوز است. در مجموع سازماندهی مرگ سلولی به شدت وابسته به نوع محرک و نوع سلول است و در واقع یک مسیر تعریف شده و خطی واحد برای آن وجود ندارد ولی برای سادگی کار مرگ سلولی از دو مسیر تعریف می‌شود.
۱-۷-۱- مسیر داخلی آپوپتوز
همانطور که در شکل (۱-۹)

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره فتوکاتالیستهای، فتوکاتالیستی، UV، ذرات،