دانلود پایان نامه

کننده‌ها شامل انکوژن‌ها، هیپوکسی، محرومیت از فاکتورهای رشد و دیگر سیگنال‌های استرس‌زا است. حسگر اصلی این مسیر p53 است که وقتی فعال می‌شود رونویسی چندین ژن را القاء می‌کند شامل اعضاء پروآپوپتوزی خانواده Bcl-2 مثل Noxa , Puma , Bax . این فاکتورها در تغییر فیزیولوژی میتوکندری و رهایی سیتوکروم C نقش دارند. در مقابل این فاکتورها عوامل

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره d’un، passé، est، collectif