دانلود پایان نامه

کاسپاز ۹ متصل شده و آن را فعال می‌‌کند که متقابلاً کاسپاز ۳، ۶، ۷ را فرا خوانده و فعال می‌کند. نهایتاً یک سری وقایع پروتئولیتیک فعال می‌شود که سرنوشت سلول را رقم می‌زند. بنابراین کاسپازهای فرودست ۳، ۶، ۷ به عنوان کاسپازهای اجرایی و کاسپاز ۹ به عنوان کاسپاز آغازگر در نظر گرفته می‌شود. تنظیم مسیر میتوکندریایی پیچیده است. القاء

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد مصرف کننده