دانلود پایان نامه

کاسپازها شامل یک پرودمین، یک ساب یونیت بزرگ (p20) و یک ساب یونیت کوچک (p10) است. فعالیت پروتئولیتیکی آنزیم که منجر به فعال شدن آنزیم می‌شود به دنبال برشی است که بین دمین‌های p20 و p10 ایجاد می‌شود. این برش یا بوسیله خود کاسپاز به دنبال فعالیت خود فعالسازی و یا به دنبال مسیر آبشاری توسط سایر کاسپازها انجام می‌شود [۴۲]

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد گاز طبیعی، محیط زیست